inne muzeum

12/06/2011

Czym jest inne muzeum?

Inne muzeum to inicjatywa, która narodziła się jako efekt kilkuetapowego projektu badawczego prowadzonego zarówno w polskich, jak i zagranicznych placówkach muzealnych. Projekt ten, początkowo kierując swoje zainteresowanie głównie ku galeriom sztuki, szybko ewoluował i ostatecznie przeważająca część badań przeprowadzonych w ramach projektu dotyczyła muzeów historycznych, etnograficznych, centrów nauki oraz muzeów historii naturalnej. Aktualnie obejmuje on szerokie pole studiów nad dziedzictwem [heritage studies], w tym nie tylko to, co tradycyjnie kojarzy się z gromadzeniem i wystawiennictwem, ale także dziedzictwo niematerialne oraz wyzwania, jakie stawia jego ochrona i promocja. Tak więc, dzięki długiej drodze, która doprowadziła rozwój projektu do tego punktu, prowadzone w jego ramach badania dają bardzo złożony i kompleksowy obraz funkcjonowania muzeum w dzisiejszym świecie, jego historii, przemian, kwestii związanych z zarządzaniem placówką, jak i kwestii związanych z jego istnieniem w społeczeństwie.

Od szczegółowych analiz przestrzeni muzealnej, strategii jej projektowania przez specjalistów oraz jej percepcji przez zwiedzających, poprzez wnikliwe analizy całej infrastruktury muzealnej oraz środowiska, w którym funkcjonuje – zarówno lokalnego, jak i globalnego, wyzwań, jakie pociąga za sobą kolekcjonowanie (także etycznych), aż po studia nad zwiedzającymi i badanie doświadczenia zwiedzającego, Inne Muzeum zyskało szczegółowy wgląd w cały szereg problemów, z jakimi mierzy się współczesna placówka muzealna. Jako że projekt powstał na gruncie akademickim, jego głównym zadaniem było wypracowanie – na drodze wyżej wymienionych analiz – narzędzi teoretycznych służących z jednej strony badaniom muzeum i związanych z nim praktyk, z drugiej zaś – strategii, które pozwalają tworzyć muzea działające efektywnie, atrakcyjne dla zwiedzających oraz pozostające na wysokim poziomie merytorycznym, których zobowiązania wobec społeczności i środowiska nie pozostają w tyle za przemyślaną i konsekwentnie realizowaną działalnością związaną z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem.

Czym się zajmuje?

Choć Inne Muzeum wyrasta z teoretycznej muzeologii, nie chce ograniczać się do akademickiej refleksji, wierząc, że prowadzenie badań posiada sens jedynie wtedy, kiedy mają one przełożenie na praktyczną działalność ludzi i instytucji. Dlatego też ważniejsze, niż pisanie rozpraw, jest dla nas aktywne angażowanie się w projekty i realizacje, które pozwalają zweryfikować wiedzę na drodze praktyki i w zetknięciu z codziennymi dylematami pracowników zarówno dużych, jak i małych placówek muzealnych.

Inne Muzeum, dzięki przeprowadzonym badaniom placówek zagranicznych oraz szerokiej znajomości literatury dotyczącej muzeologii, w tym najświeższych zagranicznych publikacji, może analizować i weryfikować nowatorskie strategie, trendy w światowym muzealnictwie oraz w sposób krytyczny przyglądać się rozwiązaniom, które wdrażane są na świecie. Wierzymy, że naszym atutem jest fakt, że swoisty „boom” muzealny nastąpił w Polsce znaczenie później, niż w Europie Zachodniej, czy Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu możemy, wnikliwie obserwując, czerpać tylko z tych rozwiązań, które okazały się skuteczne i adaptować je do własnych warunków.

Inne Muzeum powstało, by wiedzę na temat udostępniać i propagować, stymulując debatę i rozwijając refleksję. Pracując na gruncie polskim, dzięki opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań przyczynić się do rozwoju polskiego muzealnictwa, zarówno poprzez naszą indywidualną działalność, jak i za pośrednictwem działań na szerszym forum.

Obszary działalności:

  • opracowywanie zagadnień teoretycznych z zakresu muzeologii
  • analiza najnowszych tendencji oraz nowatorskich rozwiązań w muzealnictwie
  • przygotowywanie kompleksowych raportów dla placówek operujących dziedzictwem
  • tworzenie zintegrowanej strategii rozwoju instytucji
  • prowadzenie badań zwiedzających i ewaluacji działalności muzeum

szczegółowe informacje o naszej bieżącej działalności znaleźć można tutaj

zobacz także: o nas

powrót do strony głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *